کجای دنیا

کجای دنیای شلوغ یکی باهات حرف میــــــــــــزنه؟
کی پیدا میشه که یه عمر به قلب تو سر بـــــــزنه؟

تو راهروی خستگیات با دل تو راه نمیـــــــــــــــــــان
انگار واس محبتم یه عالمه سند میخــــــــــــــــــوان

وقتی که جاده های عشق به این ترکها ختم بشه
وقتی که دل شکستنا واس زمونه رسم بـــــــــشه

وقتی که حتی سیب من سهم یه آدم نمیشــــــه
یا که یه دست آشنا دست نجاتم نمیــــــــــــــشه

وقتی میون بی کسیت واس غریبه پل میــــــشی
چه ساده پرتت میکنن سنگ یه قل دوقل میشی

پاتو رو گاز فشار نده کجا رو داری که بـــــــــــری؟
از چی فرار میکنی؟ انگار داری سر میبــــــــــــری

ببین که قلب آدما میزنه رگــــــــــــــــــــــبار تگرگ
هر لحظه ی مردم شهر پر میشه از امیــــــــــد مرگ

قبله ی تو یه عمره که یه مشت دروغ و نکـــــبته
یادت رفته کار خدا هر چی که باشه حکمــــــته

بیا تو این شهر شلوغ گل اقاقــــــــــــــی بکاریم
دنیامونو خلوت کنیم برای دل جا بــــــــــــــذاریم

پنجره خونمونو به روی نور وا بکــــــــــــــــــــــنیم
دیوارای سنگیمونو پر از رنگ خدا کنـــــــــــــــیم

/ 0 نظر / 6 بازدید