همیشه نه

هـــمــیــشــه نــــه
ولــــی گـــاهـــی


مــیــان بـــودن و خـــواســتـن
فـ ـاصـلــه مـــی اُفــتــد


وقـ ـتــهــایـــی هـــســت کـــه
... کــســی را بـــا تــمـــام وجــــود میخواهــــی
ولــــــی نــــبـــــــایــــد کــنـــارش بــــاشـــی .

/ 3 نظر / 16 بازدید
فرشته

آخه چرا نباید کنارش باشی؟[ناراحت]

مهربون

واقعا نمیدونم چرا قصه ی باید ها ونباید ها هرگز تموم نمیشه

سمیرا

[دلشکسته]