بیخیال

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی


وقتـــی بغــــض میکـــُنی
وقتـــی دآغونــــی
وقــــتی دلــِت شکــــستـ ه
دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ
انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی :


“بیخـــیال”

/ 2 نظر / 17 بازدید
ساناز

در حيرتم كه چراسرگذشتم از در گذشتم غم انگيز تر است..........موافقم.....قشنگ بود[گل]

....

ﻪــﺸــﯿــﻤـــﻫ ﻧ ــــ ﻪ وﻟ ــــ ﯽ ـــﮔ ﺎﻫ ﯽـــ ــﯿــﻣ ﺎن ـــﺑ ﻮدن و ـــﺧ ﻮاﺳ ﻦـﺘــ ﻓ ـ ـ ﺎﺻ ﻪــﻠـ ﯽـــﻣ اُﻓ ﺪــﺘــ وﻗ ـ ـ ــﻬــﺘ ﺎﯾ ﯽـــ ﺖــﺴـــﻫ ﻪـــﮐ... ﯽــﺴــﮐ را ﺎـــﺑ ـــﻤــﺗ ﺎم وﺟ ــــ ﻮد ﻣﯿﺨﻮاﻫ ــــ ﯽ وﻟ ــــــ ﯽ ﻧ ــــ ﺒ ـــــــ ﺎﯾ ــــ ﺪ ـــﻨــﮐ ﺎرش ﺑ ــــ ﺎﺷ ﯽـــ .