# عشق

همیشه نه

هـــمــیــشــه نــــهولــــی گـــاهـــی مــیــان بـــودن و خـــواســتـنفـ ـاصـلــه مـــی اُفــتــد وقـ ـتــهــایـــی هـــســت کـــه... کــســی را بـــا تــمـــام وجــــود میخواهــــیولــــــی نــــبـــــــایــــد کــنـــارش ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید
افسانه ها را رهــــــــا کن دوری و دوستی کدام است؟؟؟؟ فاصله هایند که دوستی را میبلعند !!! تـــــــــــو اگر نباشی دیگری جایت را پر ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید