# زندگی

حس

دوســــــــــــتــــــــــ داشـــتـن بــــــــــــه تعــــــــــــــــداد دفعاتـــــــــــــ گفــــــــــــــتن نیــســـــــــــــــــت : حســــــــــــــی اســـــــــت کـــــــه بایــــــــــــد بـــــــــی کلامــــــــــــ همــــــــــــ لمــــــــــس شـــــــــــود
/ 1 نظر / 10 بازدید