روشن است!

گاهی فکر میکنم
وقتی در زمین روشن
که چشم چشم را می بیند
هیچ گوشی صدایم را نمی شنود
چطور می شود در آن فضای خالی
بشنوند

آن هم وقتی
در هر هزار ستاره خاموش
فقط
یک ستاره
روشن است!
/ 2 نظر / 14 بازدید
سمیرا

خیلی نفهمیدمش[سوال]

سمیرا

منظورم... بیخیال... شماهم بهتره یه خرده با دید مثبت تر درواطراف رو ببینین