داد بزن از

مهدی احمدوند

 

 

گاهی زین به پشت گاهی پشت به زین

گاهی محکم وایسا گاهی سرجات بشین

گاهی گرم گرم گاهی سرد سرد

گاهی راه بیا گاهی برو برنگرد

گاهی خیلی تند گاهیم برعکس

گاهی مهربون گاهیم یکم عکس

گاهی بترسون گاهی یکم بترس

گاهی با هر سازی میزنن برقص

همه دنبال اینن ازت یاتو بگیرن

اگه میدون بدی میانو جاتو مگیرن

کسی به فکر تو نیست پاشو حقتو بگیر

پای حرفت وایسا یاکه مردونه بمیر

سر نه گفتن داد بزن همه بفهمن

اصلا بزار دلخور شن بزار بترسین

تو که خاکی بودی دیدی همه لهت کردن

چقدر حال دادی آخرشم لهت کردن

 

Donwload

 

/ 0 نظر / 7 بازدید