حس

دوســــــــــــتــــــــــ داشـــتـن
بــــــــــــه تعــــــــــــــــداد


دفعاتـــــــــــــ گفــــــــــــــتن
نیــســـــــــــــــــت :


حســــــــــــــی اســـــــــت کـــــــه
بایــــــــــــد بـــــــــی کلامــــــــــــ

همــــــــــــ لمــــــــــس شـــــــــــود

/ 1 نظر / 13 بازدید
سمیرا

[قلب]