قسمت نبود !!

هرگـــز به دیگــران اجازه نده، قلـم خودخواهــی دست بگــیرند،
 
 
ســـرنوشت را ورق زننــد، خاطــراتت را پـاک کنند
 

و پایـانش بنویســند قســـــمت نبـــــــــود ...!!

/ 3 نظر / 17 بازدید
سمیرا

خیلی قشنگ بود [دلشکسته] [دلشکسته][دلشکسته] [دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته]

سمیرا

گاهی مجبوریم

مهربون

قلم خودخواهی کاش هیچ خود تراشی این قلم را تراش نمیداد[افسوس]