چتر

باران کـه میبـارد...... دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود.....

راه می افـتم ...

بـدون ِ چـتـر ...

من بـغض می کنـم ....آسمـان گـریـه ..

/ 2 نظر / 16 بازدید
سمیرا

[دلشکسته]

بیخیال

عشق ایستادن زیر باران و خیس شدن با هم نیست!!! عشق آن است که... یکی برای دیگری چتری شود ؛ و او هیچوقت نداند که چرا خیس نشد....!!!!