نه تو !!!

در خیال من بمان...
 
اما خودت برو...
 
 
آن که در رویای من است مرا دوست دارد نه تو!!!
/ 1 نظر / 18 بازدید
......

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ؛ ﺯﺑﺎﻥ ٬ ﺯﻣﺎﻥ ٬ ﺭﺍﻩ ٬ ﺩﻟﯿﻞ ٬ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ! ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﻝ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﯾﮏ "ﻣﻦ " ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﯾﮏ " ﺗﻮ ".