حواست نیست

دارم حــس مــیکنم دیگه      یه جـای کـــار می لنگـه


اونی که تـــو ولش کردی      توایـن روزا دلـش تنــگه

حواســـم جمــعته امــا       تو این روزا حواست نیسـت
اونی که که از خودت کندی     دل من بود ، لباسـت نیست
کجــای بــازی چشــماتـو     به دســـت اشــک بخـشیدی
کجا پشـــتت نــبودم کـه     تــو از ادامــه ترسـیدی
چرا هرچی که پیش می ریـم        نگــاهت رو بــه من سرده
اهمـــــیت نمـــیدی بـه        کســی کــه با تو همدرده
     

تـه چشمــام بـــارونــه        وجـــودم از شکــست میگه
مثه غریبه هایـــی بــام        شــــدی یه آدم دیــــگه

/ 0 نظر / 14 بازدید