بی تابم

خیلی وقت است که “بی تابم”
دلم تاب میخواهد

و یک هل محکم

که دلم هـــــری بریزد پایین
هرچه در خودش تلنبار کرده!
/ 1 نظر / 15 بازدید
سمیرا

هـــــــر نفـــس ، درد اســـت که میکشـــم !!! ای کــاش یا بـــــــــــودی ، یـــــا اصـــلا نبودی !!! ایـــــن که هســـتی و کنــــارم نیســــتی ... دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد . . .