اینجا ...

اینجا


آنقدر شاعرانه دروغ می گویند


و آنقدر در دروغ هایشان شاعر می شوند


که نمیدانم


در این سرزمین


با اینهمه فریب


چگونه ست که دلم هنوز


خواب باران را دوست دارد

/ 2 نظر / 15 بازدید
مریم

چگونه ست که دلم هنوز خواب باران را دوست دارد این قسمتش فوق العاده است

فرشته

عشق با غرور زیباست ولی اگر عشق را به قیمت فرو ریختن دیوار غرور گدایی کنی ان وقت است که دیگر عشق نیست صدقه است……[ناراحت]